Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Phú An.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tấn
Ngày gửi: 14h:41' 25-11-2011
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
MÔN NGỮ VĂN 9
BÀI 14SA PA
Em hiểu biết gì về Sa pa ?
VĂN 9
TIẾT 66-67
LẶNG LẼ SAPA
Giới thiệu một số hình ảnh về đất nước, con người ở thị trấn Sa Pa - tỉnh Lào cai
Nhà trên núi cao
Đường núi dốc đứng hiểm trở
Các cô gái vùng cao nguyên Lào Cai
Vui chơi trên núi
Bài 14 - VAÊN BAÛN
LẶNG LẼ SA PA
Sinh năm 1925 - mất năm 1991 Quê quán tại Duy Xuyên - Quảng Nam
Giai đoạn 1946-1954 ông tham gia kháng chiến chống Pháp và bắt đầu viết văn.
Năm 1955 ông tập kết ra bắc, là cây bút chuyên viết truyện ngắn và kí, thành công về đề tài xây dựng CNXH ở miền Bắc.
I/ TÌM HIỂU
1.TÁC GIẢ : Nguyễn Thành Long
- Sáng tác năm 1970 .
- Là kết quả chuyến đi thực tế của tác giả ở Lào Cai
2. Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa":
Đọc truyện - chú thích :
2. Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa":
I/ TÌM HIỂU
1. Tác giả : Nguyễn Thành Long
Hãy xác định nhân vật chính và nhân vật phụ trong truyện ?
- Nhân vật chính : anh thanh niên, nhân vật phụ : Bác lái xe, ông họa sĩ, cô kĩ sư .
Xác định ngôi kể ?
- Ngôi kể : thứ ba .
Nhận xét về cốt truyện và tình huống cơ bản của truyện ?
- Coát truyeän ñôn giaûn, tình huoáng chính laø cuoäc gaëp gôõ, troø chuyeän giöõa anh thanh nieân vôùi oâng hoïa só vaø coâ kó sö trong 30 phuùt .
2. Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa":
I/ TÌM HIỂU
1. Tác giả : Nguyễn Thành Long
II/ PHÂN TÍCH
1. NHAÂN VAÄT ANH THANH NIEÂN

Qua lời giới thiệu của bác lái xe
anh thanh niên laø ngöôøi nhö theá naøo?
1. Nhân vật anh thanh niên:
- Moät trong nhöõng ngöôøi coâ ñoäc nhaát theá gian.
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
- 27 tuoåi, laøm coâng taùc khí töôïng kieâm vaät lí ñòa caàu.
- Theøm ngöôøi .

Nguyeân nhaân naøo maø baùc laùi xe laïi nhaän xeùt
anh thanh nieân laø ngöôøi “ coâ ñoäc nhaát theá gian”
vaø “ theøm ngöôøi ” ?
Nguyên nhân :
+ Anh sống một mình trên núi cao .
+ Kiếm kế dừng xe để có dịp gặp và trò chuyện với mọi người .
1. Nhân vật anh thanh niên:
Em có nhaän xeùt gì về hoaøn caûnh soáng vaø laøm việc của anh thanh nieân ?
==> Sống cô đơn buoàn teû, laøm vieäc moät mình.
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
Em hãy suy nghĩ xem vì sao anh thanh niên lại chấp nhận một cuộc sống như vậy ?
Vì yêu nghề nên chấp nhận mọi hoàn cảnh công tác .
1. Nhân vật anh thanh niên:
+ Đo gió, đo mưa,đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất,baùo tröôùc thôøi tieát haøng ngaøy, phuïc vuï saûn xuaát, phuïc vuï chieán ñaáu .
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
b. Qua cuoäc gaëp gôõ vaø troø chuyeän vôùi oâng hoïa só vaø coâ kó sö :
Anh thanh niên đã dành 5 phút để nói về điều gì với ông họa sĩ và cô kĩ sư ?
 Taàm quan troïng vaø nhöõng gian khoå cuûa coâng vieäc .
+ 1 giôø saùng : reùt, möa tuyeát, gioù tuyeát, im laëng, laïnh coùng maø laïi höøng höïc, khoâng nguû laïi ñöôïc.
1. Nhân vật anh thanh niên:
+ Đo gió, đo mưa,đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất,baùo tröôùc thôøi tieát haøng ngaøy, phuïc vuï saûn xuaát, phuïc vuï chieán ñaáu .
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
b. Qua cuoäc gaëp gôõ vaø troø chuyeän vôùi oâng hoïa só vaø coâ kó sö :
- Taàm quan troïng vaø nhöõng gian khoå cuûa coâng vieäc :
+ 1 giôø saùng : reùt, möa tuyeát, gioù tuyeát, im laëng, laïnh coùng maø laïi höøng höïc, khoâng nguû laïi ñöôïc.
VĂN 9
TIẾT 66-67
LẶNG LẼ SAPA
Máy đo mưa của Trạm Khí tượng
VĂN 9
TIẾT 66-67
LẶNG LẼ SAPA
Bản đồ vùng thời tiết
VĂN 9
TIẾT 66-67
LẶNG LẼ SAPA
Bản đồ đường đi của bão số 9 ( Marian) tháng 12 / 2006
1. Nhân vật anh thanh niên:
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
b. Qua cuoäc gaëp gôõ vaø troø chuyeän vôùi oâng hoïa só vaø coâ kó sö :
Khi vào nhà, anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô kĩ sư uống trà và anh đã tâm sự về những điều gì ?
 Ñeå chöùng minh anh khoâng coâ ñoäc, coøn theøm ngöôøi laø vieäc bình thöôøng.
+ Mình vì ai maø laøm vieäc ?
+ Ta vôùi coâng vieäc laø ñoâi, gaén lieàn vôùi vieäc cuûa bao anh em ñoàng chí …
+ Nhôù phoàn hoa ñoâ hoäi thì xoaøng
+ Luùc naøo cuõng coù ngöôøi troø chuyeän:saùch.
1. Nhân vật anh thanh niên:
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
b. Qua cuoäc gaëp gôõ vaø troø chuyeän vôùi oâng hoïa só vaø coâ kó sö :
 Theå hieän mong muoán ñöôïc caàm suùng choáng giaëc, tieâu dieät giaëc .
+ Goùp phaàn phaùt hieän ñaùm maây khoâ, khoâng quaân ta haï ñöôïc bao nhieâu phaûn löïc Myõ .
+ Xin ra lính ñi maët traän .
1. Nhân vật anh thanh niên:
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
b. Qua cuoäc gaëp gôõ vaø troø chuyeän vôùi oâng hoïa só vaø coâ kó sö :
 Khoâng nghó ñeán mình, chæ lo ñeà cao ngöôøi khaùc .
+ Khoâng ñöøng veõ chaùu, ñeå chaùu giôùi thieäu ngöôøi khaùc ñaùng veõ hôn .
1. Nhân vật anh thanh niên:
a. Qua lôøi giôùi thieäu cuûa baùc laùi xe :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
b. Qua cuoäc gaëp gôõ vaø troø chuyeän vôùi oâng hoïa só vaø coâ kó sö :
Khi chia tay ông họa sĩ và cô kĩ sư anh thanh niên đã có những việc làm nào ?
 Toû loøng meán khaùch vaø teá nhò .
+ Taëng laøn tröùng ñeå hoïa só,coâ gaùi vaø baùc laùi xe aên tröa .
+ Traû laïi chieác khaên cho coâ gaùi .
+ Khoâng tieãn ñeán taän xe .

1. Nhân vật anh thanh niên :

+ Yêu nghề, tận tụy với nghề, quên mình để phục vụ cho đất nước .
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
+ Sống có lý tưởng, vượt qua hoàn cảnh gian khổ bằng ý chí nghị lực và lòng yêu nước .
+ Có cuộc sống giản dị nhưng ngăn nắp, đầy đủ, thẩm mỹ .
+ Quan hệ với mọi người khiêm tốn, hòa nhã, vui vẻ, tốt bụng, tế nhị và trong sáng .

1. Nhân vật anh thanh niên :

2. Caùc nhaân vaät phuï :
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
- Trực tiếp xuất hiện : Bác lái xe, ông họa sĩ, cô kĩ sư .
- Gián tiếp xuất hiện : Ông kĩ sư ở vườn rau, đồng chí nghiên cứu khoa học .
? Là điểm tựa để nhân vật chính bộc lộ tính cách .
? Tiêu biểu cho những người lao động ở sa Pa .
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
3. Chất trữ tình :
3. Chất trữ tình :
- Thiên nhiên đẹp thơ mộng.
- Cuộc gặp gỡ tình cờ để lại nhiều dư vị.
I. Tìm hieåu :
II. Phaân tích :
III. Tổng kết :
- Những người lao động bình thường - anh thanh niên; ý nghĩa của những công việc thầm lặng.
- Tình huống hợp lý; kể chuyện tự nhiên kết hợp tự sự, trữ tình với bình luận.
Em hãy đánh giá thành công về nội dung của truyện?
Nghệ thuật truyện
có gì độc đáo?
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
GHI NHỚ : SGK
* Củng cố :
Theo em, truyeän ngaén “Laëng leõ Sa Pa ca ngôïi ñieàu gì ?
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
* Dặn dò :
- Taäp keå laïi truyeän, phaân tích nhaân vaät anh thanh nieân, hoïc thuoäc ghi nhôù.
- Chuẩn bị bài : Người kể chuyện trong văn bản tự sự.
 Các ngôi kể.
Tác dụng mỗi loại ngôi kể.
Bài 14 : Lặng lẽ Sa Pa (tt)
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến

Xem giờ các nơi trên thế giới